POPDV obrazac

Uvod

Obveznici PDV, pored obrasca PP PDV, dostavljaju i obrazac POPDV. Prvo dostavljanje je 15.08.2018. Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV objavljen je u „Službenom glasniku RS“, br. 90/2017 i 119/2017. i stupio je na snagu 01. 01. 2018. dok je njegova primena odložena i počinje 01. 07. 2018. godine. Mesečni poreski obveznici prvi pregled obračuna dostavljaće za juli mesec, znači do 15. avgusta, a tromesečni za poreski period jul – septembar do 15. oktobra 2018. godine. Članom 1. Pravilnika propisano je da se ovim pravilnikom bliže uređuju oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV, koja obezbeđuje vršenje kontrole pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV, kao i oblik i sadržina pregleda obračuna PDV.

O aplikaciji

Osmišljena je tako da se korisniku omoguće sledeće funkcionalnosti:
 1. Pregled, izmena i štampa svih tabela
 2. Ručno popunjavanje svih potrebnih evidencija (tabela) – ako se korisnik odluči za ovu varijantu
 3. Automatsko popunjavanje svih potrebnih tabela na osnovu finansijskih knjiženja – ukoliko korisnik koristi aplikaciju YT Finansije
 4. Mogućnost samostalnog podešavanja automatskih prenosa iz aplikacije YT Finansije
 5. Generisanje POPDV obrasca
 6. Izvoz POPDV obrasca u xml formatu na sajt Poreske uprave
 7. Arhiviranje (backup) podataka
popdv_naslovna
Slika br. 1 – Prikaz menija i osnovi ekran aplikacije E-PDV

Primer knjiženja i podešavanja za tabelu Deo 3 obrasca POPDV – (Kir_3) Oporezivi promet dobara i usluga koji vrši obveznik PDV i obračunati PDV

Svaka tabela ima posebnu masku tj. stavku u aplikaciji. Svaka maska ima četiri kartice, a to su:
 • Pregled
 • Izmena
 • Izveštaji
 • Podešavanje

Pregled

popdv_kir3_pregled
Slika br. 2 – Tabela Kir_3, prikaz kartice Pregled
Na kartici Pregled prikazani su svi proknjiženi finansijski nalozi koji se odnose na ovu tabelu bez obzira da li su proknjiženi ručno ili su preneti iz aplikacije YT Finansije.

Izmene

popdv_kir3_gradjevina
Slika br. 3 – Tabela Kir_3, prikaz kartice Izmena, podkartica Građevina
popdv_kir3_ostalo
Slika br. 4 – Tabela Kir_3, prikaz kartice Izmena, podkartica Ostalo
Kartica Izmene služi za unos novog finansijskog naloga ili izmenu postojećeg bilo da je on unet ručno ili prenet iz aplikacije YT Finansije. Na primeru tabele Kir-3 vidimo da su u gornjem delu ekrana definisani osnovni podaci za unos, a to su: datum knjiženja, delovodni broj, komitent, broj računa, datum računa, radna jedinica i datum nastanka. Za sve tabele ove kartice su iste forme ali drugačijeg sadržaja. Donji deo ekrana koji se odnosi na tabelu Kir_3 podeljen je na dve celine tj. ima dve kartice. To su građevina i ostalo.

Izveštaji

popdv_kir3_izvestaji
Slika br. 5 – Tabela Kir_3, prikaz kartice Izveštaji
Kartica Izveštaji omogućava štampu izveštaja na osnovu zadatog perioda i odabrane radne jedinice. Izveštaj se može štampati u formi POPDV definisanih tabela i kao excel izveštaj.

Izveštaj u formi POPDV tabele

popdv_kir3_izvestaj_deo1
Slika br. 5 – Tabela Kir_3, prikaz izveštaja KIR za oporezivi promet dobara i usluga koji vrši odbeznik PDV i obračunati PDV (polja 3.1 – 3.3)
popdv_kir3_izvestaj_deo2
Slika br. 6 – Tabela Kir_3, prikaz izveštaja KIR za oporezivi promet dobara i usluga koji vrši odbeznik PDV i obračunati PDV (polja 3.4 – 3.9)
Izveštaj u formi tabele podeljen je u dva izveštaja zbog veličine tj. broja polja i kompleksnosti same tabele. Izveštaj se može štampati ili čuvati u PDF formatu.

Izveštaj u EXCEL formi

popdv_kir3_izvestaj_excel
Slika br. 7 – Tabela Kir_3, prikaz izveštaja KIR za oporezivi promet dobara i usluga koji vrši obveznik PDV i obračunati PDV prikazan u EXCEL formi (na slici se ne vide sva polja)
Na slici br. 7 prikazan je izveštaj u EXCEL formi. Sva polja su formatirana.

Podešavanje

popdv_kir3_podesavanje
Slika br. 8 – Tabela Kir_3, prikaz kartice za podešavanje automatsko prenosa finansijskih naloga iz aplikacije YT Finansije
Maska Podešavanje služi korisnicima YT Finansija kako bi mogli da podese automatski prenos finansijskih naloga iz aplikacije YT Finansije u aplikaciju E-PDV. Ovo podešavanje radi se samo jednom i nema potrebe podešavati ova polja pri svakom uvozu podataka iz YT Finansija. Na ovoj masci potrebno je podesiti sve vrste finansijskih naloga koji će se odnositi na ovu tabelu. Vrste naloga definisane su u istoimenom šifarniku, a podešavanje je jednostavno u par koraka. Iz padajuće liste Polje potrebno je odabrati polje iz tabele koje želimo da podesimo. Recimo da je to polje pdv_opšta_3_2. Zatim, potrebno je da kliknemo na taster Izbor naloga. Otvoriće nam se pomoćni ekran za odabir vrste finansijskog naloga.
popdv_kir3_podesavanje_izbor_fina_naloga_ozn
Slika br. 9 – Tabela Kir_3, prikaz odabira finansijskog naloga kod podešavanja automatskog uvoza podataka iz YT Finansija
Na slici br. 9 vidi se da smo odabrali vrste finansijskih Izlazni račun. Možemo odabrati jednu ili više vrsta naloga s tim da treba napomenuti da svaka firma ima drugačije definisane vrste naloga. Kada smo ovo uradili potrebno je da definišemo konto/konta koja su vezana za ovu vrstu finansijskog naloga. Klikom na taster Izbor konta dobijamo pomoćni ekran za odabir i podešavanje konta.
popdv_kir3_podesavanje_izbor_konta_ozn
Slika br. 9 – Tabela Kir_3, prikaz odabira konta kod podešavanja automatskog uvoza podataka iz YT Finansija
Recimo, da hoćemo da gore pomenutim vrstama naloga pridružimo jedan konto i to konto Obaveze za PDV po opštoj stopi (4700). Prvo čekiramo polje Potražuje jer u Finansijama za ove vrste naloga ovaj konto knjižimo na starani potražuje. Zatim, s obzirom da se radi o kontu PDV, za tabelu Kir_3 možemo odabrati da li želimo da nam se na krajnjem izveštaju vidi samo iskazan PDV ili želimo iskazati i osnovicu. Ukoliko želimo iskazati i osnovicu potrebno je, kao u primeru, čekirati i polje Osnovica. Ovo polje (osnovica) kao i Bez odbitka nisi dostupni kod svih tabela i kod svih vrsta naloga.

I za kraj

Ukoliko ste zainteresovani za ovu aplikaciju možete nam se obratiti svakog radnog u periodu od 8h do 16h dana na broj telefona +381 23 510 986, mail-om na adresu office@yuteam.co.rs ili nam pošaljite poruku kroz formu na linku kontakti

FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO SA ANALITIKOM

Ovaj program predstavlja idealan alat za vođenje knjigovodstva svakog preduzeća. Koncipiran je tako da obuhvata kompletno finansijsko poslovanje.

Kome je namenjen?

Mogu ga koristiti velika, srednja i mala preduzeća kao i agencije za knjigovodstvo. Moguće je voditi kompletno finansijsko knjigovodstvo jednog ili više preduzeća bez obzira na delatnost, veličinu i obim knjiženja. Takođe sadrži praktičan alat za analizu odnosa sa kupcima i dobavljačima, koji je koristan kako menadžmentu tako i komercijali, nabavci, logistici i slično. Finansije YuTeam Neke od interesantnih funkcionalnosti aplikacije su i:
 1. Automatsko povezivanje – dinarsko i devizno
 2. Ekranski pregled analitike:
 • ročnost po grupama dana na osnovu otvorenih stavki,
 • razni pregledi i analize kupaca i dobavljača
 1. Knjige PDV-a: mogućnost podešavanja od strane korisnika
 2. Knjige PDV-a: kontrola duplih faktura prilikom kreiranja na bazi finansijskih naloga.
 3. Tokovi gotovine
 4. Automatizovano slanje opomena za neizmirene obaveze kupaca mail-om
 5. Automatski prenosi iz ostalih aplikacija/modula sistema u finansije, gde se nakon kreiranja naloga može pogledati novonastali finansijski nalog. Korisno u cilju kontrole.
 6. Kod unosa raznih računa radi se provera po broju računa i komitentu, da li je taj račun već unet.
 7. Devizno knjiženje u nalogu: izborom valute preuzima se kurs i automatski se preračunava devizni iznos.
 8. Kod knjiženja naloga postoji opcija filtriranja spiska naloga po vrsti i datumu. Korisno za brzo pretraživanje naloga za knjiženje.
 9. Zaključavanje naloga: ako više operatera kreira naloge, nalozi se mogu zaključati, kako se ne bi mogli menjati od strane neovlaštenih lica. Otključava ih korisnik sa posebnim pravima.
 10. Servis: preuzimanje kursa sa sajta NBS.
 11. Kod unosa podataka za novog komitenta postoji opcija preuzimanja zvaničnih podataka sa APR-a.
 12. Kompenzacije – automatizovano kreiranje kompenzacija
 13. Uvozi izvoda Halcom, Pexim.

Podešavanje aplikacije

Sve parametre programa, poput sintetičkog i analitičkog plana, korisnik kreira, dopunjuje i menja sam prema potrebama svog poslovanja.

Knjiženje – Unos i izmena finansijskog naloga

Knjiženje finansijskih naloga svakako je preduslov za finansijsko izveštavanje. „YT Finansije“ nude Vam jasan pregled svih evidentiranih finansijskih naloga, a prikaz se može filtrirati po različitim kriterijumima kao što su period knjiženja ili vrsta finansijskog naloga. YuTeam Finansije Unos finansijskog naloga Nalog formirate na osnovu odabrane vrste naloga koju sami definišete. Ukoliko se radi o knjiženju izvoda banke na ovom ekranu postoji mogućnost povezivanja sa računom ili delom računa koji je plaćen, čime se skraćuje vreme unosa i nema potrebe za kasnijim ručnim povezivanjem. YuTeam Finasnije Unos finansijkog naloga 2 Na istom ekranu, na kartici Izveštaji možete i odštampati finansijski nalog i/ili ga sačuvati u PDF formatu.

Povezivanje uplata i računa

Jedna od funkcionalnosti programa je ručno i automatsko povezivanje izvoda sa računom koji je plaćen delom ili u celosti. Automatski se knjiži i ostatak po vezi ukoliko postoji.

Kompenzacije, knjižna odobrenja i knjižna zaduženja

Pored unosa redovnih naloga postoji mogućnost kreiranja kompenzacija kao i knjižnih odobrenja, zaduženja i obaveštenja.

Analitika – sve na jednom mestu

Jedan od najbitnijih pregleda i izveštaja je, svakako, pregled stanja svih komitenata tj. ekranska kartica. Osmišljen je tako da Vam obezbedi sve potrebne preglede i analize u vezi kupaca/dobavljača na jednom mestu. YUTeam Finansije Ekranska kartica Nakon izbora partnera dobijate finansijsku karticu (jednim pritiskom na tipku Enter) koja je i vizuelno i funkcionalno prilagođena brzom pregledu informacija. Npr. zelenom bojom su označene povezane stavke (računi i uplate), a moguće je i sortirati karticu po različitim kolonama. Pored ekranske kartice u delu Analitika postoji još niz pregleda i izveštaja. Pomenućemo IOS-e i karticu partnera kao jedne od interesantnijih. Štampa liste je namenjena izradi raznih izveštaja za pregled stanja kupaca, dobavljača. YUTeam Finansije Pregled stanja svih komitenata YuTeam Finansije Promet analitičkih konta na dan YuTeam Finansije Pregled stanja svih komitenata YuTeam Finansije Pregled stanja svih komitenata Yuteam Finasnije Analitička kartica komitenta

Analiza troškova

Aplikacija nudi mogućnost praćenja realizacije troškova koji se mogu pratiti i po radnim jedinicama. Za svaki trošak vezuje se konto na kojem će se taj troška knjižiti. Ukoliko želite da pratite realizaciju troškova po radnim jedinicama potrebno je definisati poseban konto za svaku radnu jedinicu u okviru istog troška. Na slici vidite izgled izveštaja, prvo, ukoliko nemamo organizacione jedinice, a nakon toga, ukoliko imamo i organizacione jedinice. YuTeam Finasnije Analiza troškova YuTeam Finasnije Analiza troškova

Sintetika

U okviru segmenta programa Sintetika nalazi se velik broj izveštaja i pregleda. Neki od njih su Dnevnik, Ispis finansijskih kartica, Zaključni list, Stanje konta po mesecima, Lista naloga bez ravnoteže i Bilansi stanja i uspeha, tokovi gotovine i sl.

Zaključni list – standardni izveštaj

YuTeam Finasnije Zaključni list YuTeam Finasnije Zaključni list

Bilans stanja i uspeha- standardni izveštaj

YuTeam Finansije Bilans stanja Odaberite period i na samo jedan klik dobićete kompletan bilans stanja odnosno bilans uspeha. Ovakav pregled se može štampati ili čuvati u PDF formatu.

Evidencija PDV-a

U okviru programa „YT Finansije“ nalaze se stare knjige PDV-a. Ove knjige su i dalje aktuelne u smislu provere i poređenja sa novim knjigama. S druge strane YuTeam Software obezbedio Vam je i evidenciju u nove knjige PDV-a u posebnom programu „YT POPDV“ koji se može koristiti samostalno ili u kombinaciji sa „YT Finansijama“. Ukoliko se odlučite za ovu drugu opciju evidenciju knjiga PDV-a uradićete veoma brzo i lako bez obzira da li se radi o mesečnim ili tromesečnim obveznicima. Više o ovom programu pogledajte na linku http://yuteam.co.rs/proizvodi-erp/popdv_app/

Dodatne funkcije

Uvoz kursne liste sa sajta NBS

Aplikacija „YT Finansije“ nudi mogućnost uvoza kursne liste za odabranu valutu sa sajta NBS. Na ovaj način korisnik više ne mora da brine oko unosa kursa, održavanja kursne liste i problema zbog eventualnih grešaka.

Delovodnik

Program Vam može ponuditi i poseban deo za Delovodnik. Ovaj segment može se koristiti samostalno ili u sklopu programa za finansije. Takođe, finansije ne moraju imati ovaj segment ukoliko Vam nije potreban. Delovodnik Vam nudi evidenciju sve dokumentacije koja je stigla u preduzeće kao i pristup skeniranim dokumentima.