Program za kadrovska evidenciju

Namenjen je upravljanju ljudskim resursima firme. Omogućava efikasan način evidentiranja svih relevantnih podataka u vezi zaposlenih radnika, prijavu i odjavu radnika, izdavanje raznih rešenja, samostalno kreiranje spiskova uz prethodno definisane filtere i uslove za štampu i sl.

Program se može podesiti tako da zaposleni koji će ga koristiti nemaju isti nivo pristupa i prava korišćenja. Stoga se pri pokretanju programa prikazuje početni ekran koji će od korisnika tražiti korisničko ime i lozinku kako bi se proverilo koji nivo pristupa i prava korišćenja je omogućen za konkretnog korisnika aplikacije. Naravno, ovo nije obavezno, stoga se može podesiti da svi zaposleni imaju maksimalni (ili neki drugi) nivo pristupa i prava korišćenja.

Podaci o zaposlenima

Koristeći inkrementalno pretraživanje može se brzo pronaći radnik u spisku zaposlenih. Podešavanjem filtera mogu se odabrati samo aktivni radnici (radnici koji trenutno imaju aktuelni ugovor s Vašom firmom), samo pasivni (radnici kojima je radni odnos iz nekog razloga privremeno prekinut) ili svi radnici.

Pregled zaposlenih radnika

Obrazac za evidenciju podataka o zaposlenima sadrži sve ono što je potrebno evidentirati o zaposlenom. Podaci su podeljeni u više grupa: osnovni podaci, podaci o zaposlenju,podaci za obračun, brojevi (JMBG, lični, BRLK i sl.), škole – školska sprema, priznanja i ostalo. Uz osnovne podatke ostavljena je mogućnost ubacivanja slike zaposlenog koja nije obavezna. Ekrani se malo razlikuju kod medicinskih i nemedicinskih firmi.

Osnovni podaci – lični podaci zaposlenog

O zaposlenju – podaci o zaposlenju (datum dolaska u firmu, dužina radnog staža, radno mesto, zanimanje, itd).

Za obračun

– podaci o potrebnim koeficijentima za obračun plate.

Brojevi

– podaci vezani za lične brojeve zaposlenog (JMBG, LBO, broj LK, itd).

Brojevi – podaci vezani za lične brojeve zaposlenog (JMBG, LBO, broj LK, itd), ukoliko je u pitanju medicinska ustanova (dodatni brojevi vezani za faksimil, broj licence lekara).

Škole

Podaci vezani za obrazovanje, tj. stručnu spremu zaposlenog.

Škole – prikaz iste maske ukoliko se izabere kartica Master/magistarske studije.

Škole – prikaz iste maske ukoliko se izabere kartica Doktorske studije.

Škole – prikaz iste maske ukoliko je u pitanju medicinska ustanova.

Ostalo

Razni dodatni podaci (nacionalnost zaposlenog, bračni status, verski praznici, itd).

Ostalo – razni dodatni podaci (nacionalnost zaposlenog, bračni status, verski praznici, itd) ukoliko je u pitanju medicinska ustanova.

Na sledećoj kartici ove maske imate mogućnost štampanja različitih dokumenata. Štampa i pregled kartice radnika, evidencionog kartona, ID kartice.

Izveštaji

Štampa raznih dokumenata vezanih za lične podatke zaposlenog.

Izveštaji – štampa raznih dokumenata vezanih za lične podatke zaposlenog ukoliko je u pitanju medicinska ustanova.

ID kartica

Na ovu karticu se, u zavisnosti od Vaših potreba, mogu ubeležiti dodatni podaci.

Kartica zaposlenog

Na njoj se vide podacio zaposlenom koje ste prethodno uneli.

Na masci podataka o porodici zaposlenog možete videti članove porodice svakog zaposlenog. Maska se takođe sastoji od tri kartice: Pregled, Izmena i Izveštaji.

Pregled podataka o porodici zaposlenog – u gornjoj tabeli možete odabrati zaposlenog, a u donjoj tabeli biće prikazani članovi porodice odabranog zaposlenog.

Izmene podataka o porodici zaposlenog – ova maska služi za unos podataka o porodici zaposlenog i za izmenu tih podataka.

Izveštaji vezani za podatake o porodici zaposlenog – spisak možete štampati za sve službe (odeljenja) i sve tipove korisnika ili samo odabrane.

Spisak korisnika osiguranja

Evidencija prisutnosti zaposlenih

U delu koji se odnosi na evidenciju prisutnosti zaposlenog možete evidentirati dane plaćenog odsustva, evidentirati dane godišnjeg odmora, generisati rešenja za godišnje odmore, itd.

Plaćena odsustva

Ovde imate pregled kad je, na koliko dana i iz kog razloga zaposleni bio odsutan (zbog rođenja deteta, smrti u porodici, selidbe, itd)

Plaćena odsustva – Unos i Izmene – na ovoj masci možete uneti ili izmeniti podatke o plaćenim odsustvima.

Plaćena odsustva – Izveštaji – na ovoj masci možete štampati spisak kad je koji radnik, na koliko dana i zašto bio odsutan.

:: Na masci Godišnji odmor omogućen Vam je pregled dana na koje zaposleni ima pravo na godišnji odmor i to po godinama. Filter je predefinisan da pokazuje podatke za tekuću godinu, ali može izabrati i neka druga za koju postoje pripremljeni podaci. Na ovoj masci se definišu uslovi pri izračunavanju prava na godišnje odmore i izrađuju razni spiskovi i rešenja.

Podaci o godišnjem odmoru

Prikaz podataka vezanih za dane godišnjeg odmora za svakog radnika. Podaci se mogu filtrirati po godinama.

Podaci o godišnjem odmoru – Unos i Izmene dana za G.O. – na ovoj kartici se unose podaci koji se vide na prethodnoj kartici. Program sam sabira dane za svakog radnika na osnovu onog što unesete.

Podaci o godišnjem odmoru – Izveštaji – ovde možete odštampati spisak svih radnika sa pripadajućim danima godišnjeg odmora, kao i spisak za regres.

Spisak radnika za godišnje odmore

Maska Rešenja za G.O.

Omogućava generisanje rešenja za godišnji odmor i štampanje istih.

Rešenja G.O. – prikaz spiska radnika koji su iskoristili neki deo godišnjeg odmora. Takođe se može filtrirati po godinama. Ovde možete štampati i rešenje za godišnji odmor za odabranog radnika.

Rešenja za G.O. – Unos i Izmena podataka – na ovoj kartici se unose podaci vezani za svako rešenje. Broj rešenja se samo generiše, ali je to promenljivo (ukoliko Vi imate neke već definisane ustaljene brojeve rešenja u svojoj firmi).

Rešenja G.O. – Štampa rešenja – na ovoj masci možete štampati rešenja po ponuđenim kriterijumima.

Prijava – odjava zaposlenih

Prijava – odjava zaposlenih – Pregled – spisak svih prijavljenih odnosno odjavljenih radnika.

Prijava – odjava zaposlenih – Unos i Izmena podataka

Prijava – odjava zaposlenih – Štampanje izveštaja

Prijava i odjava zaposlenih – Izveštaji – prikaz standardnog obrasca koji se može naknadno menjati.

Prethodno ostvareni staž

Prethodno ostvareni staž – Preged – prethodno ostvarenog staža svih zaposlenih koji su imali ostvaren staž ranije u Vašoj ili nekoj drugoj firmi.

Prethodno ostvareni staž – Unos i Izmena podataka.

Prethodno ostvareni staž – Izveštaji – na ovoj kartici možete odštampati spisak radnika s donetim radnim stažom na određen datum. Takođe možete odštampati i spisak radnog staža za odabranu godinu u Vašoj firmi.

:: Pored niza sitnih novina jedna od većih je ta što sada možete detaljno pratiti poznavanje stranih jezika svojih zaposlenih što je u današnjem poslovanju sve veća potreba. Imaćete uvid u to koliko dobro zaposlenih poznaje neki strani jezik kao i da li poseduje neke sertifikate.

Poznavanje stranih jezika

Slično kao kod maske za pregled članova porodice ovde se u gornjoj tabeli vide svi radnici (koji poznaju neki strani jezik) dok se na donjoj za odabranog radnika vidi koji jezik poznaje i koliko dobro po kategorijama (čitanje, pisanje, razumevanje).

Poznavanje stranih jezika – Unos i Izmena podataka


:: Generator spiskova radnika

Na sledećoj masci možete uraditi generisanje, štampu i pregled raznih spiskova za koje smo razvili poseban podsistem pomoću kojeg korisnik može lako i efikasno sam da kreira izveštaje uz prethodno definisanje filtera i uz mogućnost izbora kolona koje će se pojaviti u izveštaju. Filtere koje često koristite možete sačuvati kako ne bi morali svaki put da ih definišete.

Generator spiskova zaposlenih

Generisanje filtera koji mogu biti složeni ili jednostavni.

Generator spiskova zaposlenih – odabir kolona koje želite da se pojave na spisku i definisanje njihovog redosleda.

Generator spiskova zaposlenih – štampa – ovde birate da li će spisak imati redni broj , naslov ili ne, da li će biti sortiran i po kom kriterijumu, da li će biti po nekom kriterijumu grupisan i sl.

Generator spiskova zaposlenih – primer jednog jedinstvenog spiska svih radnika po polu: muški (umesto našeg ovde ide Vaš logo firme ukoliko to želite).

:: Postoji i maska za generisanje posebno spiska dece zaposlenih i to u zavisnosti od datuma rođenja deteta. Ovo može biti praktično ako pravite spisak dece koja primaju paketiće od Vaše firme.

Spisak dece zaposlenih

:: U okviru aplikacije postoji niz maski za unos različitih šifarnika. Šifarnici su veoma jednostavni za korišćenje i za svaki možete odštampati spisak ukoliko je potrebno. Koji šifarnici postoje možete videti na slici br. 40, s leve strane, u meniju.

Spisak šifarnika

Servisne funkcije

Veoma važno – pružaju korisniku mogućnosti da samostalno pravi kopije svojih podataka, da koristi “wizarde” za oporavak podataka u slučaju nepredviđenih oštećenja tabela u bazi podataka i sl.

Arhiviranje

Potrebno ga je praviti s vremena na vreme (u zavisnosti od prometa podataka) radi obezbeđivanja rezervnih kopija. Kopija se može snimiti na neki od čvrstih diskova ili u nekom eksternom memorijskom uređaju (eksterni hard disk, flesh disk, cd, itd).

Indeksiranje

Radi se radi oporavka tabela u bazi podataka koje se mogu oštetiti zbog nestanka električne energije ili nasilnog gašenja računara.

Pregled događaja vezanih za bazu podataka

Ovde možete videti šta se tačno dešavalo sa svakom tabelom svih baza podataka koje se u aplikaciji koriste. Kada je šta brisano, izmenjeno ili dodato i to tačno u sekund.