Program Moja prva plata

Već duže vreme postoje različiti programi koje organizuje Nacionalna služba za zapošljavanje, a tiču se pomoći mladima bez iskustva da steknu potrebna znanja i veštine u praksi i dođu do svog prvog zaposlenja. Nazivi i uslovi ovih programa su se menjali, ali suština je ostala ista – dati šansu mladina da se dokažu.

Svesni smo da često postoji problem da osobe bez radnog iskustva pronađu adekvatan posao za koji su se školovali, a upravo zbog nedostatka praktičnih znanja.

Naša kompanija mišljenja je da treba dati šansu mladim ljudima zbog čega smo od samog početka uključeni u ovakve programe. Mnoge naše kolege su upravo na ovaj način došle do svog prvog zaposlenja, a na obostrano veliko zadovoljstvo i ostale u našem timu.

Trenutno je aktuelan program Moja prva plata. Ovaj program nudi šansu mladima koji nemaju radnog iskustva da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavca, kako bi na taj način povećali mogućnost zaposlenja. U program se mogu uključiti mladi do 30 godina, sa najmanje završenom srednjom školom.

Naš kolega, Igor Zuber, jedan je od najmlađih u našem timu i upravo na ovaj način je došao do trenutnog angažmana. Šta ima da kaže o svom iskustvu pogledajte u sledećem videu.

Izvor: KTV Zrenjanin

Obavezan nalog na SEF-u za sve privredne subjekte

Već smo napominjali da svi privredni subjekti imaju obavezu da, počev od 01.07.2022. godine, otvore svoj korisnički nalog na Sistemu elektronskih faktura tj. SEF-u.

Razlog je što će se, od ovog datuma, sve fakture tj. računi koji stižu od subjekata javnog sektora slati i primati isključivo preko Sistema elektronskih faktura. Svim privrednim subjektima ostavljeno je da odaberu da li će primanje i slanje obavljati direktno preko SEF-a ili će koristiti usluge informacionog posrednika.

Al jedno je sigurno, sve fakture moraju proći kroz Sistem elektronskih faktura. Stoga svi privredni subjekti moraju imati otvoren nalog na SEF-u.

Izvod iz Zakona o elektronskom fakturisanju nalaže:
“Obaveza subjekta privatnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu izdatu od strane subjekta javnog sektora, kao i elektronske fakture izdate od strane subjekta privatnog sektora primenjuje se od 1. jula 2022. godine.”

Ukoliko ne znate kako da otvorite nalog na SEF-u pogledajte video uputstvo na sledećem linku.

Više o Sistemu elektronskih faktura možete pročitati u sledećem tekstu.

 

Izmene strukture XML fajla za e-račune

Ministarstvo Finansija Republike Srbije objavilo je 10.04.2022. godine i 13.04.2022. godine  novu verziju XML strukture koju je kompanija Docloop (moj e-Račun) 16.04.2022. godine poslala nama kako bi imali uvid u izmene koje treba primeniti.

Dodatno nam je saopšteno da SEF (Sistem elektronskih faktura) u produkcijskom i demo okruženju ne radi na najbolji način u odnosu na tehničko uputstvo koje su oni sami izdali.

Kompaniji Docloop (koja stoji iza portala moj e-Račun) je tražen tehnički preduslov za komunikaciju sa SEF-om. Ovaj tehnički preduslov je zapravo API ključ koji je potrebno dostaviti kompaniji Docloop.

Molimo Vas da se prijavite na Vaš nalog na SEF-u i pronađete (generišete) svoj API ključ koji ćete poslati kompaniji Docloop.

Izmene koje su deo XML-a su sledeće:

 1. Oznaka slanja XML-a na osnovu propisanog standarda od strane Ministarstva finansija.
 2. Ako je instrukcija za plaćanje po modulu 97, treba je posebno naznačiti u XML-u.
 3. Spisak poreskih oslobođenja je popuno novi u odnosu na ono što je bilo do sada (s tim da primećujemo da i dalje nema sva oslobođenja, npr. ne vidimo oslobođenje po članu 24).
 4. Kod avansnog računa datum i rok plaćanja moraju da budu isti, kod količine artikla uvek se upisuje količina artikla (ovo je skroz zbunjujuće).
 5. Najveća izmena je kod konačnog računa sa avansnim uplatama, gde se na početku XML fajla mora iskazati ukupan PDV, kao i posebno kolika je PDV viša ili niža stopa i pripadajuće osnovice i iznosi koji su ostali za plaćanje.

Želimo da Vas uverimo da naš tim ubrzano radi na ovim izmenama u želji da minimalno ometamo Vaš rad. Međutim, na žalost, postoji mogućnost da ako pokušate da šaljete fakturu preko portala moj E-račun sa trenutnom verzijom aplikacije YT E-Računi koju imate, nećete moći da pošaljete fakturu  zbog novih izmena.

Ukida se Centralni registar faktura

Primili smo informaciju od Unije poslodavaca koju je ona dobila od Poslovnog savetnika, gospodina Aleksandra Vesića, da Centralni registar faktura, od 01.05.2022. godine više nije u funkciji za korisnike.

Naši korisnici koji koriste naš program za slanje e-faktura, YT E-Fakture, i koriste usluge kompanije Dooclop odnosno portala moj e-račun ne moraju da brinu o ovoj promeni jer moj e-račun šalje e-fakture:

 • kupcu,
 • na portal Sistem elektronskih faktura tj. SEF,
 • ukoliko je kupac korisnik budžeta, na portal Centralni registar faktura tj. CRF.

Ukoliko ne koristite naš program ili usluge informacionog posrednika kroz neku drugu aplikaciju, fakture koje ste do sada registrovali preko Centralnog registra faktura, treba da kreirate na portalu https://efaktura.mfin.gov.rs/login . Prilikom kreiranja, potrebno je da odaberete javnu instituciju iz spiska institucija i ubuduće tako šaljete fakture javnim institucijama.

Na sledećem linku je i demo verzija gde je detaljno sve objašnjeno https://demoefaktura.mfin.gov.rs/login

E-Računi od A do Š

Sve informacije o e-Računima na jednom mestu.

Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o elektronskom fakturisanju, objavljeno je u Službenom glasniku Republike Srbije broj 44/2021 od 29.04.2021. godine.

Početak primene zakona

Zakon je stupio na snagu 07.05.2021. godine. Prvobitno, početak primene ovog Zakona trebao je da počne po utvrđenom rasporedu:

Početak primene Zakona za subjekte javnog sektora je propisan na sledeći način:

 • 01.2022. – Obaveza izdavanja elektronskih faktura drugim subjektima javnog sektora;
 • 01.2022. – Obaveza prijema i čuvanja elektronskih faktura izdatih u skladu sa Zakonom;
 • 01.2022. – Obaveza elektronskog evidentiranja obračuna PDV u sistemu elektronskih faktura;
 • 07.2022. – Obaveza izdavanja elektronskih faktura subjektima privatnog sektora.

Početak primene Zakona za subjekte privatnog sektora je propisan na sledeći način:

 • 01.2022. – Obaveza izdavanja elektronskih faktura subjektima javnog sektora;
 • 07.2022. – Obaveza prijema i čuvanja elektronskih faktura izdatih u skladu sa Zakonom;
 • 01.2023. – Obaveza izdavanja elektronskih faktura subjektima privatnog sektora i izvršenje ostalih obaveza u skladu sa Zakonom.

Međutim, nedavno je doneta odluka da se primena ovog zakona odloži do 30. aprila 2022.. Ovim bi se omogućio dodatni period koji bi svi učesnici mogli da iskoriste kako bi se u potpunosti pripremili za primenu ovog Zakona.

Osnovni pojmovi

ELEKTRONSKI DOKUMENT

Skup podataka sastavljen od slova, brojeva, simbola, grafičkih, zvučnih i video materijala u elektronskom obliku.

Svaki elektronski dokument sadrži:

 • unutrašnju formu i
 • spoljnu (vizuelnu) formu prikaza.

Unutrašnja forma ima strogu strukturu i nije lako čitljiva prosečnom korisniku. To je tehničko-programska forma zapisivanja sadržine elektronskog dokumenta.

Spoljna forma je vizuelni ili drugi razumljivi prikaz sadržine elektronskog dokumenta, ali nije njegov original.

Elektronskom dokumentu ne može se osporiti punovažnost, dokazna snaga, kao ni pisana forma samo zato što je u elektronskom obliku.

Skeniran primerak  dokumenta nastalog u papirnoj formi NIJE ELEKTRONSKI (DIGITALNI) DOKUMENT.

ELEKTRONSKA FAKTURA

Zahtev za isplatu po osnovu transakcija sa naknadom, svaki drugi dokument koji utiče na isplatu, odnosno visinu isplate, faktura koja se izdaje za promet bez naknade, kao i primljene avanse, koji su izdati, poslati i primljeni u strukturiranom formatu koji omogućava potpuno automatizovanu elektronsku obradu podataka preko sistema elektronskih faktura.

Prema članu 7. Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, elektronskoj fakturi ne može se osporiti punovažnost, dokazna snaga, kao ni pisana forma samo zato što je u elektronskom obliku.

Ako dokument sadrži elektronski potpis ili elektronski pečat, ta činjenica treba da bude jasno iskazana u spoljnoj formi elektronskog dokumenta.

ORIGINAL VS. KOPIJA

Original elektronskog dokumenta, samim tim i elektronske fakture, je dokument koji je izvorno nastao u elektronskom obliku.Originalom se smatra i digitalni zapis koji ima identičan oblik i srukturu digitalnom zapisu originalnog elektrosnkog dokumenta.

Kopija nastaje štampanjem spoljne forme elektronskog dokumenta.

CENTRALNI INFORMACIONI POSREDNIK

Nadležna jedinica, u okviru ministarstva nadležnog za poslove finansija, koja vodi registar informacionih posrednika, upravlja sistemom elektronskih faktura i odgovorna je za njegovo funkcionisanje.

INFORMACIONI POSREDNIK

Informacioni posrednik je pravno lice koga, posle dobijene saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove finansija, subjekt privatnog sektora može u skladu sa ugovorom angažovati za usluge izdavanja, evidentiranja, obrade, slanja, primanja i čuvanja elektronskih faktura i prateće dokumentacije.

Privredni subjekti NISU U OBAVEZI da koriste usluge informacionih posrednika.

SISTEM ELEKTRONSKIH FAKTURA (SEF)

Informatičko-tehnološko rešenje odnosno web aplikacija (program) kojim upravlja Centralni informacioni posrednik, a preko koje se vrši:

 • slanje,
 • prijem,
 • evidentiranje,
 • obrada i
 • čuvanje elektronskih faktura.

IDENTIFIKACIONA OZNAKA

Pojam “identifikaciona oznaka” predstavlja svaku oznaku koja jednoznačno određuje, odnosno upućuje na odgovorno lice, odnosno lice koje je ovlašćeno za izdavanje računovodstvene isprave. Znači, to može biti ime i prezime, potpis, faksimil, elektronski potpis i sl., kao i kombinacija pomenutih ili drugih oznaka.

Osnovni elementi elektronske fakture

Prema članu 7. Zakona o elektronskom fakturisanju, osnovni i obavezni elementi svake elektronske fakture su:

 • poslovno ime ili skraćeno poslovno ime, odnosno naziv, adresu, poreski identifikacioni broj i matični broj izdavaoca elektronske fakture;
 • poslovni račun izdavaoca elektronske fakture;
 • poslovno ime ili skraćeno poslovno ime, odnosno naziv, adresu i poreski identifikacioni broj i matični broj primaoca elektronske fakture;
 • poslovni račun primaoca elektronske fakture;
 • redni broj, datum i mesto izdavanja elektronske fakture;
 • datum isporuke dobara odnosno pružanja usluga ili avansne uplate;
 • iznos avansnih plaćanja;
 • instrukcije za plaćanje;
 • podatke o vrsti i količini isporučenih dobara ili vrsta i obim usluga;
 • iznos osnovice poreza na dodatu vrednost:
 • poresku stopu poreza na dodatu vrednost;
 • iznos poreza na dodatu vrednost koji je obračunat na osnovicu;
 • ukupan iznos elektronske fakture;
 • napomenu o odredbi zakona kojim se uređuje porez na dodatu vrednost na osnovu koje nije obračunat porez na dodatu vrednost;
 • napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate.

Prema članu 42. Zakona o porezu na dodatu vrednost, osnovni i obavezni elementi svake elektronske fakture su:

 • naziv, adresu i PIB obveznika – izdavaoca računa;
 • mesto i datum izdavanja i redni broj računa;
 • naziv, adresu i PIB obveznika – primaoca računa;
 • vrstu i količinu isporučenih dobara ili vrstu i obim usluga;
 • datum prometa dobara i usluga i visinu avansnih plaćanja;
 • iznos osnovice;
 • poresku stopu koja se primenjuje;
 • iznos PDV koji je obračunat na osnovicu;
 • napomenu o odredbi ovog zakona na osnovu koje nije obračunat PDV;
 • napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate.

Validnost elektronske fakture

Osnovo je da svaka faktura mora da ima sve obavezne elemente i identifikacionu oznaku.

Zadatak odeljenja računovodstva odnosno knjigovođe je da utvrdi da li je faktura validna s aspekta zahteva računovodstva. Validnost se utvrđuje tako što se proverava:

 • da je istinita i da li verno prikazuje poslovnu promenu – nastala na osnovu stvarnog poslovnog događaja;
 • da je formalno ispravna – sadrži sve elemente računa i ispunjava formu u kojoj je sastavljena;
 • da je materijalno (suštinski) ispravna – računski tačna i u skladu sa elementima, odnosno uslovima utvrđenim ugovorom.

Nova pravila za fakture u stranoj valuti

Prema novom Pravilniku o PDV-u, koji se primenjuje od 01.07.2021. godine, iznosi na računu moraju biti iskazani u dinarima i kada se dobra i usluge naplaćuju u stranoj valuti.

Član 197 Pravilnika glasi:

Ako se naknada za promet dobara, odnosno usluga naplaćuje u stranoj valuti, iznos osnovice i iznos PDV, odnosno iznos naknade za pojedinačne promete dobara, odnosno usluga može biti iskazan u stranoj valuti, a podatak o ukupnom iznosu osnovice i ukupnom iznosu PDV, odnosno ukupnom iznosu naknade mora biti iskazan u dinarima.

Digitalna transformacija – subvencije za mikro, mala i srednja preduzeća

U okviru nacionalnog projekta za digitalnu transformaciju poslovanja Centar za digitalnu transformaciju (CDT) otvorio je konkurs namenjen mikro, malim i srednjim preduzećima.

Pravo da učestvuju na konkursu imalu sve kompanije koje imaju od 5 do 249 zaposlenih.

Rezultati istraživanja koje je sproveo CDT u sradnji sa Ipsos marketingom ukazuju na to da gotovo jedna trećina preduzeća u Srbiji ni ne razmišlja o digitalnoj transformaciji poslovnih procesa. Ovo su poražavajući podaci kada se uzme u obzir digitalno doba u kojem živimo.

CDT smatra da bi izuzetnu korist od digitalne transformacije imale pogotovo firme koje se bave uslugama ili poslovanjem u oblasti poljoprivrede. Na žalost, ovo i jesu privredne grane u kojima je digitalizacija slabo zastupljena.

Proces digitalizacije poslovnih procesa nije jednostavan zadatak. Vrlo često mala preduzeća ne mogu sebi da dozvole luksuz stručne ekspertize koja će pratiti proces digitalizacije poslovanja. Zato će ovaj program obzbediti stručnu podršku sertifikovanog konsultanta koji će izraditi ekspertsku analizu koja je prikaz trenutnog stanja kompanije. Ova analiza ukazaće i na deo poslovanja koji bi trebalo unaprediti.

Nakon što se uradi analiza i pripremi strategija ceo proces sprovođenja digitalizacije nadgledaće stručni konsultant.

Ovaj program obezbediće do 6.000€ po firmi u vidu bespovratnih namenskih sredstava.

Pogledajte Javni poziv CDT-a za Program podrške digitalnoj transformaciji za 2021. godinu ovde , a  više o ovom konkursu možete pročitati i prijaviti se ovde.

Izvor: Virtuelni inkubatorCentar za digitalnu transformaciju

 

Novine u aplikaciji Fakturisanje – podržane e-fakture

Želimo, ovim putem, da Vas obavestimo da smo pripremili dodatnu funkcionalnost u aplikaciji vFakt – za izradu faktura ,koja će Vam omogućiti slanje računa kupcima elektronskim putem.

Pripremljene izmene su urađene u saradnji sa servisom mojeRačun firme „Docloop“ doo.

Detalje možete pogledati putem linka https://www.moj-eracun.rs/cms/e-racun/.

Sve ovo je urađeno u cilju usklađivanja sa najavljenim novim zakonom (Zakon po računovodstvu, Sl.Glasnik RS, br. 73/2019., član 9.), koji stupa na snagu 01.01.2022. a po kome ćemo biti u obavezi da ispostavljamo račune u elektronskoj formi.

Takođe, u planu je priprema ove funkcionalnosti i za ostale aplikacije/module u kojima se kreiraju računi, kao što su:

   • vRob  – robno knjigovodstvo veleprodaje ili maloprodaje i
   • vMat  – materijalno/magacinsko poslovanje.

Za više informacija o ovim izmenama pratite vesti na našem sajtu.