Nov program za kooperaciju – 17.06.2015

Na osnovu višegodišnjeg zajedničkog rada sa nekolicinom naših korisnika, i iskustva nastalog tokom dužeg perioda intenzivnog svakodnevno korišćenja aplikacije, u kooperaciji su poboljšane postojeće opcije i uvedene nove.

 

Izmene vezane za zaduženja:

 • Čarobnjak za unos zaduženja/razduženja – do prilikom unosa stavki, na osnovu izabrane osnove za zaduženje/razduženje, automatski se popunjavaju određene opcije, a one koje se ne koriste se ne vide.
 • Zaduženja, MK fakture, izbor maloprodaje – omogućena dodatna funkcionalnost, da može da se bira maloprodaja za koju se pravi račun (npr. ukoliko zadruga radi prodaju na više različitih mesta)
 • Automatika za usluge skladištenja – prilikom knjiženja usluga skladištenja, omogućeno je da se odjednom generišu zaduženja i fakture u fakturisanju za usluge skladištenja, na osnovu datuma, procenta i tržišne cene bez pdv-a. U fakturisanju je omogućena štampa automatski nastalih faktura (sve fakture odjednom).

 

Izmene vezane za razduženja:

 • Delimična kompenzacija – prilikom razduženja kooperanta, omogućeno je, da se za delimično razduženje, napravi delimična kompenzacija. Kooperant po jednom zaduženju može da se razduži u više navrata.
 • Čarobnjak za štampu dokumentacije na razduženju – prilikom razduženja, štampa se veći broj dokumenata (priznanica, obračun, kursne razlike, knjižno zaduženje/odobrenje, kompenzacija, kartica kooperanta), i ukoliko kooperacija deo integrisanog sistema, dokumenta se prenose u finansije. Da bi uvek postojala informacija šta je odštampano i preneto u finansije na konkretnom razduženju, uveli smo opciju čarobnjaka, koji vodi ceo ovaj proces, i gde pored svake vrste dokumenta, stoji označeno da li je odštampan i prenet u finansije.

 

Ostalo:

 • Uporedni pregled kooperacija/robno – novi izveštaj, gde se za izabrani period, kooperanta i kulturu, mogu videti podaci (analitički i sintetički) iz aplikacija za kooperaciju i robno: odvage, zaduženja i razduženja po različitim osnovama, stanje u magacinu tuđa roba na našem skladištu.
 • Omiljene opcije (favorites) –  omogućeno da se izaberu opcije u meniju koje korisnik najčešće koristi (npr. roba, kupci, zaduženja, …) i da se te opcije označe kao omiljene, pa će se u meniju one nalaziti grupisane na jednom mestu.

 

U pripremi:

 • Knjigovodstveno pismo – prilikom razduženja, može doći do razlike u ceni, i onda postoji mogućnost štampe knjigovodstvenog pisma.
 • Lager po kooperantu (tuđa roba na našem skladištu) – prilikom razduženja, pre samog razduženja, postoji opcija za dobijanje informacije koliko kooperant, pre obračuna, ima robe u magacinu tuđa roba na našem skladištu.
 • Vaga, prebacivanje sa jednog na magacina na drugi – nova vrsta dokumenta, uz koji ide posebna štampa. Na dokumentu se vide dve količine: isporučeno, i uzans (koliko je drugi magacin obračunao da je isporučeno)
 • Automatski izlaz iz magacina tuđa roba na našem skladištu na osnovu ulaza u veleprodaju – ova opcija je vezana za robno, i koristi se kada kooperant proda robu zadruzi, i onda se na osnovu ulaza u veleprodaju, automatski kreira izlaz iz magacina tuđa roba na našem skladištu.
Tags: No tags

Comments are closed.