Modul za evidenciju prisutnosti

služi za evidenciju prisutnosti na poslu i može raditi kao deo aplikacije za kadrovsku evidenciju, obračun zarada ili kao zasebna aplikacija. Ovde će biti predstavljen kao deo aplikacije za obračun zarada. Modul može raditi u dva režima, korisničkom i administratorskom. U prvom režimu meni čine tri opcije. Na slici je prikazan ekran za evidentiranje dolaska/odlaska na posao. Izborom druge opcije menija korisničkog moda rada, pred korisnikom će se pojaviti maska za evidentiranje pauza: Na slici koja sledi prikazan je izgled prve strane („Pregled“) maske za unos pauza. Vidi se datum i vreme započete pauze, kao i redni broj pauze. One kojima je vreme za pauzu isteklo, program automatski boji u crveno. Vreme trajanja pauza je konfigurabilno. Prilikom odjavljivanja sa pauze, korisnik dobija informaciju o tome koliko je bio na pauzi: Poslednja opcija ovog režima rada je pregled dolazaka/odlazaka i pauza: Što se tiče administratorskog, odnosno napredno-korisničkog režima, na sledećoj slici može se videti da je meni bogatiji, baš kao i maske. Na slici je prva strana maske za evidentiranje dolazaka/odlazaka na/sa posla: Evidentirani podaci se kasnije mogu koristiti za obračun zarada, na sledećoj slici je prikazano kako to izgleda: Sledi maska za evidentiranje pauza. Na slici je treća strana sa pripadajućim izveštajima: Slede opcije za evidentiranje izostanaka s posla sa pripadajućim izveštajima. Na slici je i jedan od pomenutih izveštaja. Znakom „=“ su obeleženi vikendi, „*“ rad, sa „P“ plaćeno osdustvo: