Program Vaga za evidentiranje odvaga, prijem i otkup poljoprivrednih proizvoda

Akcija za sezonu 2020. godine

Prva godina po ceni od 250€ (po otkupnom mestu) i uključuje:

  • instalaciju programa,
  • obuku od strane naših programera,
  • inicijalno podešavanja programa.

Održavanje programa i izmene u programu, za svaku narednu godinu po ceni od 200€ (po otkupnom mestu).

Za složenije sisteme zatražite ponudu!

Kliknite i zakažite prezentaciju!


Program za kolsku vagu

Osnovna namena programa je evidentiranje prometa robe preko kolske vage. Program Vam omogućava da kreirate ulaze i izlaze robe, uslužno merenje i /ili prenos vlasništva. Ukoliko je u pitanju promet poljoprivrednih kultura (pšenica, suncokret, kukuruz i sl.) radi se svođenje na SRPS kvalitet na bazi prethodno prijavljenih standarda i tablica za dodatno odbijanje vlage. Ovako evidentirane odvage moguće je po potrebi povezati sa aplikacijom za kooperaciju, radi dalje obrade (evidencije razduženja kooperanata, obračuni kooperanata).
Ukoliko posedujete elektronsku vagu moguće je aplikaciju podesiti za automatsko očitavanje težine bez uticaja operatera.

Korisniku je omogućeno potpuno samostalno podešavanje načina svođenja na SRPS kvalitet.

Evidentiranje podataka o komitentima

Koristeći masku za unos podataka o komitentima možete evidentirati sve relevantne podatke o kooperantima, kupcima, dobavljačima. Ako je u pitanju poljoprivredni proizvođač obratite pažnju na JMBG, broj poreskog rešenja i broj gazdinstva.

Unos podataka u šifarnik kultura

Aplikacija omogućava unos podataka o svim kulturama u šifarnik kultura. Prilikom evidentiranja odvage kultura se bira iz šifarnika.

Unos standarda za kulturu

Koristeći masku za unos standarda korisnik može menjati postojeće standarde za obračun SRPS kvaliteta ili može prijaviti nove. Takođe, moguće je prilikom prijave nove kulture, tj. kulture za novu godinu (npr. pšenica rod 2018, 2019 i sl.) iskopirati postojeće standarde i zatim ih po potrebi samo izmeniti).

Vaga - standardi pregled

Vaga - standardi unos podataka

Unos tablice za dodatno odbijanje po osnovu vlage

U slučaju da je potrebno odbijanje po osnovu dodatne vlage, troškova sušenja i sl. ovde se unosi željena tablica. Moguće je uneti neki od tri parametra za zadati interval težine i to: troškovi sušenja (kgr/t), faktor usušenja (%) ili troškovi usušenja sa manipulativnim troškovima (%).

Vaga - vlaga izmene

Unos odvage

Maska za kreiranje odvaga sastoji se iz tri kartice (ekrana). Kartica za pregled spiska odvaga “1 – Pregled”, koristi se za bruto pronalaženje odvage. Pretraživanjem po zadatoj koloni (broj odvage, prezime i ime i sl.) moguće je pronaći željenu već urađenu odvagu. Koristeći kriterijume za postavljanje filtera možemo pogledati npr. samo odvage iz zadatog vremenskog perioda, samo odvage urađene tokom današnjeg dana, samo otovorene odvage (tj. one čija je obrada još uvek u toku) ili možemo pogledati sve odvage.

Vaga - vaga pregled

Kreiranje novih prijemnica ili otpremnica radi se na kartici “2 – Izmene.” Aplikacija nudi mogućnost unošenja novog ulaza, izlaza, uslužnog merenja ili prenosa vlasništva.

Pri tome program dodeljuje posebno brojeve za ulaze, izlaze, uslužno merenje i prenos vlasništva.

Nakon unosa potrebnih podataka meri se i upisuje bruto težina, bilo ručno, bilo autmatskim očitavanjem elektonske vage. Pošto ste snimili unete podatke odvaga dobija status “U krugu”, tj. ostaje otvorena ili nedovršena dok se vozilo ne vrati nakon istovara i uzorkovanja.

Vaga - vaga u krugu

Po povratku vozila na vagu radi se merenje tare i evidencija urađenih analiza (Slika 14):

Vaga - vaga analize

Nakon što smo snimili i ove podatke potvrda dobija satus „Zatvoren“ i više se ne može menjati od strane operatera već samo od strane korisnika sa administratorskom lozinkom. Ostaje nam još da odštampamo odvagu i procedura je završena.

Vaga - vaga zatvoren

Primer štampe odvage:

Vaga - kantarska odvaga

Izveštaji

Treća kartica “Izveštaji” koristi se za generisanje svih potrebnih izveštaja o prometu preko vage korišćenjem raznih filtera, za zadate ili sve kulture, magacine, komitente i to analitički, sintetički ili samo totalne sume i sl. Ovde se mogu izraditi i izveštaji o ponderisanim količinama.

Vaga - izveštaji

Ekranski pregled rekapitulacije prometa:

Vaga - ekranski pregled rekapitulacije prometa

Na kraju ovog pregleda napominjemo da se program za vagu može koristiti samostalno ili u sprezi sa programom za kooperaciju.