Kooperacija – program za praćenje rada kooperacije

Rezultat je višegodišnjeg zajedničkog rada sa nekolicinom naših korisnika. Iskustvo nastalo tokom dužeg perioda intenzivnog svakodnevnog korišćenja aplikacije dalo je kao rezulat stabilnu i efikasnu aplikaciju koja se može koristiti na više načina u zavisnosti od metoda koji korisnik primenjuje u evidencijama i obračunima.

Aplikacija se može koristiti:
samostalno
povezana sa aplikacijom Vaga za prijem i otkup poljoprivrednih proizvoda gde je u tom slučaju moguće automatsko razduženje kooperanata na osnovu odvaga
kao deo Integrisanog sistema – kada je moguća automatika u krediranju dokumenata čime se izbegava višestruki unos podataka u različitim aplikacijama. Npr. kada se radi izlaz iz magacina repromaterijala na ime kooperanata moguće je automatsko kreiranje dokumenata za zaduženje tog kooperanta u aplikaciji za kooperaciju, itd. Detaljan tok dokumenata i robe/usluga možete pogledati ovde.

Pomenućemo samo osnovne karakteristike programskog paketa. Specifičnosti koje važe samo za neke korisnike biće posebno navedene i objašnjene.

Ugovori

Na jednom mestu se unesu podaci o određenom ugovoru sa kooperantom i praktično kasnije se sva zaduženja, razduženja i obračuni mogu obavljati vezivanjem za određeni ugovor. Sam obračun može se raditi na više načina: dinarski, van pariteta i u evrima.

Prilikom pokretanja maske za unos ugovora, dobija se prikaz svih unetih ugovora (kartica “1 – Pregled”). U gornjem delu maske se vide osnovni podaci ugovora (broj, datum, kooperant, kultura…), a u donjem delu se vidi repromaterijal koji se uzima na osnovu ugovora. ( Prilikom pokretanja svih maski u programu, standardno se prvo vidi kartica za pregled podataka, zatim kartica za unos podataka i na kraju izveštaji).

Preko kartice “2 – Izmena” unose se podaci za ugovor.

Na trećoj kartici “3 – Izveštaji” nalaze se različiti izveštaji. Npr. mogu se videti totali po kulturama i kooperantima, repromaterijal koji se uzima na osnovu ugovora, planirana površina pod kulturama… Svi ovi izveštaji prikazuju podatke za izabrani vremenski period. Vrsta izveštaja, kao i podaci koji se na njemu vide, zavise od potreba korisnika i mogu se menjati.

Na kartici za unos ugovora, omogućeno je štampanje ugovora. Može postojati jedan ugovor, koji se štampa za sve kulture, ili se za svaku kulturu štampa poseban ugovor. Ovaj izbor, kao i forma ugovora, zavise od potrebe korisnika. Preko ove maske se mogu uneti i aneksi ugovora.

Specifičnosti:
Kod pojedinih korisnika, prilikom kreiranja ugovora, omogućeno je da se može definisatti za koju vrstu zaduženja se pravi ugovor (u paritetu, van pariteta (din), van pariteta (eur)). Na osnovu ovog izbora, prilikom unosa robe, vrši se preračunavanje količine robe ili npr. eur koja treba da se vidi.
Takođe, za jednu robu, prilikom zaduživanja u evrima, moguće je da postoje različite cene po kojima se kooperant zadužuje, u zavisnosti od toga po kom osnovu se zadužuje i kada će robu vratiti. Prilikom unosa robe na ugovorima se onda bira cena, na osnovu koje se definiše zaduženje u evrima.
Kod nekih zadruga, kreira se opšti ugovor. U okviru ovog ugovora ne definiše se roba koju će kooperant uzeti, već opšti uslovi, koja je kultura u pitanju, koje su obaveze zadruge, kooperanta i sl. Roba koja se uzima definiše se preko aneksa ugovora. Aneksi se automatski kreiraju kada nastanu zaduženja, tako da jedan aneks predstavlja jedno zaduženje.
Takođe, kod pojedinih zadruga, na ugovorima se definiše kuća za repromaterijal (kukuruz, kuće: NS, ZP, PIONEER, DEKALB, KWS, CAUSSADE). Postoji dodatni šifarnik preko koga se za svaku kuću, za kulturu, definišu cene u dinarima ili evrima za određenu robu i rok vraćanja. Za ugovor se veže kuća i onda se štampa ugovor vezan za tu kuću i uslove koje ona propisuje.

Pariteti

Unose se pariteti između robe koja se zadužuje i robe kojom se vrši razduživanje (koja je praktično vezana za kulturu).

Na kartici za pregled se vidi spisak unetih pariteta.

Kartica za unos pariteta izgleda ovako:

Zaduženja (obustave)

Programom su obuhvaćene tri vrste zaduženja: u paritetu, van pariteta (din), van parieta (eur). Zaduženja se generalno vezuju za ugovore (odabirom ugovora pojedini podaci se automatski popunjavaju u zaglavlju dokumenata), ali kooperant se može zadužiti i bez ugovora. Podazi za zaglavlje dokumenta se popunjavaju isto, bez obzira na vrstu zaduženja. Razlike u unosu stavki nastaju zbog različite vrste zaduženja.

U paritetu – u stavkama dokumenta biraju se pariteti iz šifarnika (ako ne želimo standardne vrednosti pariteta iz šifarnika, mogu se “ručno” upisati željene vrednosti). Nakon unete količine za robu koja se uzima, dobija se informacija o količini robe koju treba vratiti (u polju pored robe koja se vraća); nakon unete stope i cene bez PDV-a, dobija se informacija o vrednosti robe koja se uzima (kooperant se kasnije razdužuje količinski i vrednosno).

Primer zaduženja u paritetu:

Van pariteta (din) – u stavkama dokumenta biraju se pariteti iz šifarnika (iako je ovo zaduženje van pariteta, bira se paritet jedino da bi se znalo koja se roba uzima, a koja vraća). Odabira se opcija da se unosi zaduženje van pariteta. Unosi se količina robe koja se uzima, stopa i cena. Nakon unosa cene, pojavljuje se novo polje na masci (pored polja za robu koja se uzima) u kome se nalazi podatak koja vrednost u dinarima treba da se vrati. Takođe, nakon unosa cene, dobija se pitalica da li se preračunavaju evri (pošto je i zaduženje u dinariama i u evrima van pariteta). U ovom slučaju, izabraćemo “Ne” kao odgovor.

Primer zaduženja u dinarima:

Van pariteta (eur) – u stavkama dokumenta biraju se pariteti iz šifarnika (iako je ovo zaduženje van pariteta, bira se paritet jedino da bi se znalo koja se roba uzima, a koja vraća). Odabira se opcija da se unosi zaduženje van pariteta. Unosi se količina robe koja se uzima, stopa i cena. Nakon unosa cena, dobija se pitalaica da li se preračunavaju evri. U ovom slučaju, izabraćemo “Da” kao odgovor, i na osnovu jedinične cene u evrima koja je uneta na nivou robe i uzete količine, preračunava se ukupno zaduženje u evrima (polje kod tastera “Odustani”).

Primer zaduženja u evrima:

Primer računa koji se štampa kada je u pitanju zaduženje u paritetu ili u dinarima:

Primer računa koji se štampa kada je u pitanju zaduženje u parietu ili u dinarima:

Dodatne mogućnosti:

Pri samom unosu zaduženja, moguće je pregledati kompletnu karticu prometa za kooperanta jednostavnim klikom na dugme “Kartica komitenta”.

Ukoliko je aplikacija za kooperaciju deo integrisano sistema, moguće je da zaduženja nastanu i automatski na bazi izlaza iz magacina, a moguć je čak i obrnut postupak.

Specifičnosti:

Kod pojedinih korisnika imamo mogućnost da se ukupna vrednost u dinarima za zaduženje u evrima preračunava na osnovu kursa na dan zaduženja. Korisnici imaju mogućnost da u programu unose za svaki dan kurs valuta. Kada se unosi zaduženje u evrima, ukupna vrednost u dinarima se preračunava na osnovu kursa na dan zaduženja i jedinične cene u evrima za izabrani repromaterijal. Tako je moguće, da ukoliko dva kooperanta uzmu isti repromaterijal u dva različita dana, njihovo zaduženje bude različito u dinarima, zbog različite vrednosti kursa.
Takođe, kod pojedinih korisnika, na nivou robe, definišu se različite jedinične cene u evrima, u zavisnosti od roka vraćanja. Kada se kreira zaduženje, bira se cena i tako se kreira zaduženje u evrima.

Razduženja

Kooperanti se mogu razduživati u nekoliko navrata, po ugovoru ili bez ugovora. Razduženje se vrši po osnovu zaduženja. Prilikom svakog razduženja može se uneti odvaga, gde se na osnovu tabele standarda (Osnovni podaci – Standardi) količina preračunava u JUS kvalitet (i sa tom količinom se kooperant razdužuje). Podaci za zaglavlje dokumenta se popunjavaju uvek isto , bez obzira na vrstu zaduženja. Razlike u unosu stavki nastaju zbog različite vrste zaduženja.

U paritetu – unosi se roba koja se vraća, magacin i tarifa. Ukoliko se količina unosi na osnovu odvage, unose se broj i datum odvage. Zatim se unosi količina. Kada se unese količina, program preračunava koliko još kilograma korisnik treba da vrati, da li se razdužio u potpunosti ili je predao količinu koja je veća od ukupnog duga. Zatim se unosi cena sa pdv-om, na osnovu koje se preračunava cena bez pdv-a i pdv, kao i ukupne vrednosti.

Za razduženu količinu automatski se predlaže i cena da bi se kooperant razdužio i vrednosno. Ukoliko je razdužena količina veća od potrebne količine za razduženje, ova količina se evidentira kao “otkup” i za nju se može računati tržišna vrednost robe.

Primer razduženja u paritetu:

Van pariteta (din) – unosi se roba koja se vraća, magacin i tarifa. Odabira se opcija da se unosi razduženje van pariteta. Zatim se unosi količina koja se vraća i cena bez pdv-a. Na osnovu ovih podataka se preračunava koliko je još kooperant dužan da vrati.

Primer razduženja u dinarima:

Van pariteta (eur) – unosi se roba koja se vraća, magacin i tarifa. Odabira se opcija da se unosi razduženje van pariteta. Unosi se kurs na dan razduženja. Zatim se unosi količina koja se vraća i cena bez pdv-a. Na osnovu ovih podataka i ukupnog zaduženja u evrima preračunava se koliko je još kooperant dužan da vrati kilograma da bi se razdužio u potpunosti.

Primer razduženja u evrima:

Primer priznanice:

Vezano za zaduženje u evrima, pojavili su se novi momenti:

Pošto evro nije zvanična valuta, zaduženje/razduženje u evrima se svodi na dinarske vrednosti. Zbog različite vrednosti kursa na dan zaduženja/razduženja, javlja se razlika, koja se naziva kursna razlika. Na masci za razduženja je uveden taster “Kursne razlike/knj.zad”, preko koga se dobija izveštaj za kursne razlike, koji izgleda ovako:

Kursna razlika predstavlja razliku u dinarima između ukupnog zaduženja i razduženja. Ova kursna razlika se automatski knjiži kao zaduženje u dinarima.

Ukoliko korisnici imaju naš program za finansije, automatski se kreira nalog za kursnu razliku. Na kraju, štampa se knjižno zaduženje/odobrenje, koje izgleda ovako:

Onda se štampa kompenzacija, koja sada isto može da se štampa sa razduženja. Kompenzacija izgleda ovako:

Kursna razlika se nalazi na levoj strani, gde su zaduženja, tako da su leva i desna strana jednake, pa se tako konstatuje da je stanje 0.

Dodatne mogućnosti:

Pri samom unosu razaduženja, moguće je pregledati kompletnu karticu prometa za kooperanta jednostavnim klikom na dugme “Kartica komitenta”.
Ukoliko je aplikacija za kooperaciju deo integrisanog sistema moguće je da razduženja nastanu i automatski na bazi ulaza u magacin, a moguć je čak i obrnut postupak.
Ukoliko se aplikacija koristi uz aplikaciju za veleprodaju, klikom na dugme “Prenos KOOP -> VP” pravi se izlaz robe iz kooperacije i ulaz u veleprodaju (zaduženje lagera veleprodaje), sa pratećim dokumentima.
Takođe, moguće je automatski kreirati razduženja na osnovu odvaga ako se koristi aplikacija Vaga za prijem poljoprivrednih proizvoda.

Specifičnosti:

Kod nekih korisnika postoje različite priznanice u zavisnosti od vrste razduženja.
Takođe, obračunski listse kod nekih korisnika štampa na masci za razduženje, a ne na posebnoj masci za obračune.
Na masci za razduženja, postoji nova opcija, automatsko razduženje po svim osnovama. Ukoliko je kooperant predao kulturu u količini koja je dovoljna ili veća da pokrije zaduženja, i ako se za njega kreira jedno razduženje, onda može da se koristi automatsko razduženje po svim osnovama. Postoje nova polja na masci, za količinu, cenu i kurs e. U polje za količinu program automatski upisuje ukupnu količinu koju je predao kooperant (SRPS kvalitet) ili korisnik može sam da unese količinu, ukoliko se ne koristi vaga. U polje za cenu se unosi cena u dinarima, bez pdv-a. U polje za kurs se unosi kurs na dan razduženja. Klikom na taster za automatsko razduženje, “Aut. razd.”, i ukoliko se npr. kooperant zadužio po sva tri osnova, nastaju tri stavke, za svaki osnov po jedna stavka, i ukoliko ima i viška, kreira se i četvrta stavka.
Kursne razlike: prilikom kreiranja kursnih razlika, zadruge različito izračunavaju vrednost u dinarima za zaduženja iz prošle godine. Neke zadruge koriste kurs na dan 31.12., a neke zadruge koriste kurs koji je važio na dan zaduženja.
Takođe, neke zadruge ne knijže kursne razlike kao zaduženje u dinarima, ali štampaju izveštaj za kursne razlike i kursne razlike se vide na kompenzaciji, iako nisu proknjižene.

Obračuni

Nakon razduženja sledi obračun, gde se vrši “obrada” onoga što je zaduženo, a šta razduženo, i koliko eventualno ostaje za isplatu kooperantu. Prvo se unose osnovni podaci za obračun, kao što su broj, datum, kooperant, kultura, i zatim se klikom na taster “Pripremi/pregledaj stavke za obračun” dobija tabelarni prikaz svih zaduženja i razduženja, koja će biti uzeta u obzir prilikom kreiranja obračuna.

Obračunski list:

Specifičnosti:
Neke zadruge ne koriste ovu opciju za obračune, već štampaju obračunski list za razduženja. Npr. na obračunskom listu za “Agroradičević” vide se i podaci o odvagama:

Blagajne

Obrada i evidencija isplata kooperanata (isplate se vrše na osnovu obračuna). Isplate se mogu vršiti u nekoliko navrata, tako da u svakom trenutku postoji evidencija o tome koliki je ostao dug za isplatu prema kooperantu (količinski).


Izveštaji

U podmeniju “Izveštaji” se mogu pripremiti i odštampati razni izveštaji, a na ovom mestu značajno je pomenuti kartice prometa, gde se na osnovu unetih parametra (kupac, kultura, godina, period) mogu pregledati kartice kooperanata (sa informacijama o zaduženjima, razduženjima, stanju duga…). Značajni su i razni pregledi koji Vam omogućavaju da brzo i efikasno sagledate planirane obaveze kooperanata, obaveze prema kooperantima, zaprimljene količine poljoprivrednih proizvoda,…

Izveštaji – izdata roba:

Izveštaji – Kartice prometa:

Primer izveštaja “Kartica zaduženja”:

Primer izveštaja “Kartica prometa”:

Primer izveštaja “Robna kartica”:

Primer izveštaja “Finansijska kartica”:

Izdata roba

Po osnovama: novi izveštaji. Za izabrani period, kulturu i robu, dobijaju se analitički i sintetički izveštaji po osnovama (ili za sve osnove). Postoje različiti prikazi podataka: roba/kultura, kultura/roba, kultura i podaci mogu da se prikažu po zaduženjima ili po komitentima:

Primer:

Kompenzacije

Prilikom razduživanja u paritetu, rade se kompenzacije.

Specifičnosti:
Neki korisnici štampaju kompenzacije sa maske za razduženja.

Meni “Servis” kao i kod ostalih YuTeam aplikacija sadrži alate za arhiviranje podataka, oporavak baza i indeksiranje podataka.