Program Pisarnica

Potpuno pokriva rad opštinske pisarnice. Razvijana je u saradnji sa pisarnicom opštine Nova Crnja.

Šifarnici

U aplikaciji je omogućen unos svih potrebnih šifarnika tako da je posao na samom prijemu, obradi i arhiviranju predmeta veoma brz i jednostavan. Unose se šifarnici:

  • pravnih ili fizičkih lica koja se obraćaju pisarnici,
  • vrsta predmeta u pisarnici, mogućih rešenja i završnog akta po svakoj vrsti predmeta,

  • klasifikacije predmeta sa mogućim prilozima po svakoj klasifikaciji, kao i mogućih naslova predmeta (stavke pojedinačne klasifikacije) po svakoj klasifikaciji,

  • organizacionih jedinica i odeljenja svake jedinice.

Prijem predmeta

Na prijemu predmeta korisnik programa unosi (ili bira iz šifarnika) sve neophodne podatke za tek otvoren predmet: na koju organizacionu jedinicu, odeljenje i klasifikaciju se predmet odnosi, broj predmeta (automatski je ponuđen), broj iz interno dostavne knjige (automatski je ponuđen), datum predmeta (automatski je ponuđen), vrstu predmeta (upravni, van-upravni, …), da li se predmet odnosi na pravno ili fizičko lice i koje, koji je naslov predmeta (tj. konkretna stavka odabrane klasifikacije), kom korisniku programa (odnosno opštinskom službeniku) se predmet upućuje na rešavanje i određene komentare i napomene vezane za sam predmet.

Nakon toga korisnik može da odštampa potrvdu o prijemu podneska pravnom ili fizičkom licu koje se obraća opštini, a zatim štampa omot spisa predviđen za određenu vrstu predmeta sa podacima koji su do tog trenutka uneti u program za konkretni predmet. Na kraju prijema predmeta, korisnik dodeljuje primljeni predmet konkretnom opštinskom službeniku (drugom korisniku programa) na rešavanje.

Moguće je odštampati izveštaj po raznim kriterijumima o primljenim predmetima.

Dodeljeni predmeti

Svaki korisnik programa (opštinski službenik) koristi program isključivo uz svoje korisničko ime i lozinku, a omogućeno mu je ograničeno korišćenje programa u skladu sa onim šta samo njemu treba i što se samo na njega odnosi. U procesu rešavanja predmeta opštinski službenik određuje: koji prilozi su potrebni uz konkretni predmet (uz određene napomene uz svaki pojedinačni prilog), koja su rešenja konkretnog predmeta, koji je završni akt uz taj predmet, koliko je dostavnica uz predmet i zadaje komentar o načinu ekspedicije. Sve te podatke unosi u program, odnosno bira iz već pripremljenih šifarnika. Nakon toga takav predmet korisnik označava kao “rešen”, čime taj predmet više nije u spisku predmeta koje treba taj korisnik da rešava, već se predmet pojavljuje (u delu programa koji gleda samo prijemna kancelarija) na spisku svih trenutno rešenih predmeta (a još nearhiviranih).

Moguće je odštampati izveštaj po raznim kriterijumima o dodeljenim predmetima.

Rešeni predmeti

Pre konačnog arhiviranja, predmet se dodatno pregleda, eventualno se zadaju završni komentari vezani za predmet i štampa se druga strana omota spisa sa svim neophodnim podacima unetim u program.

Moguće je odštampati izveštaj po raznim kriterijumima o rešenim predmetima.

Pasiva

Arhivirani predmeti (pasiva) se mogu u programu pregledati i štampati izveštaji u zavisnosti od zadatih kriterijuma.