Program za vođenje knjigovodstva veleprodaje

Namenjena srednjim i malim trgovinskim firmama a osmišljena je kao alat koji omogućava:

:: Praćenje lagera – brz pregled svih podataka vezanih za lager robe, stanje lagera za više firmi ili poslovnih jedinica, brzo i lako pretraživanje lager liste, grupisanje roba po grupama roba, proizvođačima i sl.


:: Evidentiranje, pretraživanje i brz pregled podataka o poslovnim partnerima.


:: Zaprimanje robe – uvozna ili domaća kalkulacija, formiranje prodajne cene i evidentiranje cene u EUR, automatsko vezivanje za aplikaciju za finansijsko knjigovodstvo čime se izbegava potreba duplih unosa podataka. Nakon zaprimanja robe moguće je štampati etikete sa bar kodovima.


:: Izrada predračuna i ponuda

:: Prodaja robe sa lagera – fakturisanje roba i usluga. Moguće je menjati prodajnu cenu pri fakturisanju a kasnije se automatski generiše odgovarajući dokument o nivelaciji.

:: Omogućena je razmena podataka sa dislociranim prodajnim mestima, čime se obezbeđuje da centrala uvek ima tačne podatke o prometu i stanju robe kompletne firme.

:: Narudžbenice – omogućava da se primaju narudžbine (zahtevi) kupaca kako bi se blagovremeno planirala nabavka ili uvoz robe.

:: Uporedni pregled zbirnog lagera – predviđen je za kontrolu stanja robe u centralnom magacinu i poslovnicama (prodajnim objektima)


:: Nivelacije cena – automatski, procentualno, u skladu sa promenom kursa EUR-a.

:: Otpis robe – u slučaju oštećenja robe pri transportu i sl.

:: Razni pregledi prometa robe, kartice robe, promet robe po dobavljačima/kupcima.

:: Štampa i pregled propisanih knjiga i obrazaca – trgovačka knjiga, KEPU obrazac i sl.

:: Obračuni poreza.

:: Analiza prometa robe uz definisanje uslova za kreiranje pregleda.


:: Popis robe – pored standardnih funkcija za popis omogućeno je i povezivanje sa ručnim skenerima, čime se drastično smanjuje vreme i mogućnost grešaka pri popisima.

:: Servisne funkcije – pružaju korisniku mogućnosti da samostalno pravi kopije svojih podataka, da koriste “wizarde” za oporavak podataka za slučaj nepredviđenih oštećena baza podataka i sl.