Program je namenjen praćenju toka proizvodnje i učincima radnika

Meni aplikacije sastoji se iz tri osnovne grupe:
:: Osnovni podaci,
:: Knjiženje,
:: Servis.

Pod osnovnim podacima se smatraju šifarnici koji se koriste pri unosu svega ostalog. Pre svih, tu je šifarnik zaposlenih sa podacima potrebnim za ovakvu vrstu evidencije. Na slici je prikazana kartica „Izveštaji“ sa opcijama štampe:

Kod osnovnih podataka zanimljiv je šifarnik faza u izradi proizvoda, gde se unose tipizirane faze. Ovaj šifarnik će se dalje koristiti kod definisanja normativa. Zatim šifarnik mašina, artikala… Artikli su grupisani u robne grupe (grupe artikala). Na slici je prva strana, „Pregled“, gde se vide osnovni podaci o artiklima. Lista sa slike je sortirana po opisu robne grupe, može se sortirati po bilo kojoj koloni ili pretraživati inkrementalno:

Svi artikli su grupisani u robne grupe na osnovu toga što imaju neke zajedničke elemente. Grupisanje ne mora ići samo u dva nivoa. Broj nivoa je neograničen, pa možemo imati r.g. „majica“ sa podgrupama „majica muška“ i „majica ženska“. R.(pod) g. može imati (pod)podgupe „majica muška atlet“ itd. Na slici je prikazano kako može izgledati stablo robnih grupa:

Slede šifarnici kroz koje se evidentira organizaciona struktura (sektori, odeljenja/trake), zatim šifarnik komitenata, firmi (ako se podaci evidentiraju za proizvodnju više firmi), šifarnici mesta i država… U šifarnik normativa se za svaki artikal prijavljuje specifikacija poslova/faza pri izradi (oslanjajući se na šifarnik faza). Na slici je prikazana prva strana, „Pregled“, na kojoj se za odabrani proizvod (gornja tabela na slici) vidi spisak faza (donja tabela) sortiran po redosledu faza:

Na sledećoj slici se može videti kako izgleda odštampan normativ za jedan odabrani proizvod:

Drugu grupu menija čini, pre svih, opcija za otvaranje radnog naloga. To je mesto gde se definiše koji se proizvodi rade po tom radnom nalogu i u kojim količinama za različite varijacije (boje, veličine …):

Zatim se za svaki proizvod iz normativa automatski preuzimaju faze izrade i eventualno modifikuju ako za to postoji potreba. Na slici je dat pregled faza za izradu svakog od artikla svakog od odabranog radnog naloga:

Materijal za izradu svakog od grupe istog artikla se pakuje i svaki paket dobija svoj identifikacioni broj po kome se prati kroz proizvodnju. Taj broj (bar kod) nosi informaciju o tome po kom radnom nalogu se radi, podatak o veličini, boji… Kako izgleda maska za pakovanje/evidenciju paketa možete videti na sledećoj slici:

Zatim je prikazana i strana sa izborom izveštaja o paketima:

U meniju slede opcije za poziv maski za unos i korekciju podataka o realizaciji/učinku, maska sa izveštajima:

U grani „Servis“ nalaze se servisni moduli (opcije za pravljenje back-upa (rezervne kopije podataka), popravak oštećenih tabela, indeksiranje,…).