Program za radne liste (softverski paket VRad)

Služi za evidentiranje podataka sa radnih naloga, pripremu podataka za obračun zarada i izradu raznih izveštaja. Podaci se unose direktno sa radnih naloga za svakog radnika po danima. Na osnovu ovoga slede precizni izveštaji za radnika:
:: koje je poslove obavljao;
:: koliko je vremena utrošio za pojedine poslove (posebno redovan rad, noćni rad, prekovremeni rad i rad na praznik);
:: za kojeg je nosioca troška radio;
:: koje je mašine angažovao i na kojim poslovima.

Ova aplikacija je tesno vezana sa aplikacijom za obračun zarada odakle se preuzimaju svi podaci vezani za radnike, a takođe se u LD šalju podaci nakon završenog unosa radnih naloga. Drugim rečima, uneti nalozi za tekući mesec se prenose u LD; ostaje da se unesu sati godišnjeg odmora i bolovanja i obračun plata je pripremljen.

Neophodno je uneti detaljan cenovnik poslova, na osnovu kojeg se izračunavaju bodovi za svaki obavljen posao. Takođe je potrebno u pripremnoj fazi evidentirati i uneti podatke za mašine koje se koriste u radu, da bi se mogli izraditi izveštaji o angažovanosti mašina.

Izdvajamo izveštaje – zbirnik rada po radnicima i po mašinama, kartica rada za zadatog radnika i izveštaj o uslovnom broju radnika.