Aplikacija za POPDV evidencije usklađena sa novim propisima

Uvod

Obveznici PDV, pored obrasca PP PDV, dostavljaju i obrazac POPDV. Prvo dostavljanje je 15.08.2018.

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV objavljen je u „Službenom  glasniku RS“, br. 90/2017 i 119/2017. i stupio je na snagu 01. 01. 2018. dok je  njegova primena odložena i počinje 01. 07. 2018. godine.

Mesečni poreski obveznici prvi pregled obračuna dostavljaće  za juli mesec, znači do  15. avgusta, a tromesečni za poreski period jul – septembar do 15. oktobra 2018. godine.

Članom 1. Pravilnika propisano je da se ovim pravilnikom bliže uređuju oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV, koja obezbeđuje vršenje kontrole pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV, kao i oblik i sadržina pregleda obračuna PDV.

O aplikaciji

Osmišljena je tako da se korisniku omoguće sledeće funkcionalnosti:

 1. Pregled, izmena i štampa svih tabela
 2. Ručno popunjavanje svih potrebnih evidencija (tabela) – ako se korisnik odluči za ovu varijantu
 3. Automatsko popunjavanje svih potrebnih tabela na osnovu finansijskih knjiženja – ukoliko korisnik koristi aplikaciju YT Finansije
 4. Mogućnost samostalnog podešavanja automatskih prenosa iz aplikacije YT Finansije
 5. Generisanje POPDV obrasca
 6. Izvoz POPDV obrasca u xml formatu na sajt Poreske uprave
 7. Arhiviranje (backup) podataka
popdv_naslovna
Slika br. 1 – Prikaz menija i osnovi ekran aplikacije E-PDV

Primer knjiženja i podešavanja za tabelu Deo 3 obrasca POPDV – (Kir_3) Oporezivi promet dobara i usluga koji vrši obveznik PDV i obračunati PDV

Svaka tabela ima posebnu masku tj. stavku u aplikaciji. Svaka maska ima četiri kartice, a to su:

 • Pregled
 • Izmena
 • Izveštaji
 • Podešavanje

Pregled

popdv_kir3_pregled
Slika br. 2 – Tabela Kir_3, prikaz kartice Pregled

Na kartici Pregled prikazani su svi proknjiženi finansijski nalozi koji se odnose na ovu tabelu bez obzira da li su proknjiženi ručno ili su preneti iz aplikacije YT Finansije.

Izmene

popdv_kir3_gradjevina
Slika br. 3 – Tabela Kir_3, prikaz kartice Izmena, podkartica Građevina
popdv_kir3_ostalo
Slika br. 4 – Tabela Kir_3, prikaz kartice Izmena, podkartica Ostalo

Kartica Izmene služi za unos novog finansijskog naloga ili izmenu postojećeg bilo da je on unet ručno ili prenet iz aplikacije YT Finansije.

Na primeru tabele Kir-3 vidimo da su u gornjem delu ekrana definisani osnovni podaci za unos, a to su: datum knjiženja, delovodni broj, komitent, broj računa, datum računa, radna jedinica i datum nastanka.

Za sve tabele ove kartice su iste forme ali drugačijeg sadržaja.

Donji deo ekrana koji se odnosi na tabelu Kir_3 podeljen je na dve celine tj. ima dve kartice. To su građevina i ostalo.

Izveštaji

popdv_kir3_izvestaji
Slika br. 5 – Tabela Kir_3, prikaz kartice Izveštaji

Kartica Izveštaji omogućava štampu izveštaja na osnovu zadatog perioda i odabrane radne jedinice.

Izveštaj se može štampati u formi POPDV definisanih tabela i kao excel izveštaj.

Izveštaj u formi POPDV tabele

popdv_kir3_izvestaj_deo1
Slika br. 5 – Tabela Kir_3, prikaz izveštaja KIR za oporezivi promet dobara i usluga koji vrši odbeznik PDV i obračunati PDV (polja 3.1 – 3.3)

 

popdv_kir3_izvestaj_deo2
Slika br. 6 – Tabela Kir_3, prikaz izveštaja KIR za oporezivi promet dobara i usluga koji vrši odbeznik PDV i obračunati PDV (polja 3.4 – 3.9)

Izveštaj u formi tabele podeljen je u dva izveštaja zbog veličine tj. broja polja i kompleksnosti same tabele. Izveštaj se može štampati ili čuvati u PDF formatu.

Izveštaj u EXCEL formi

popdv_kir3_izvestaj_excel
Slika br. 7 – Tabela Kir_3, prikaz izveštaja KIR za oporezivi promet dobara i usluga koji vrši obveznik PDV i obračunati PDV prikazan u EXCEL formi (na slici se ne vide sva polja)

Na slici br. 7 prikazan je izveštaj u EXCEL formi. Sva polja su formatirana.

Podešavanje

popdv_kir3_podesavanje
Slika br. 8 – Tabela Kir_3, prikaz kartice za podešavanje automatsko prenosa finansijskih naloga iz aplikacije YT Finansije

Maska Podešavanje služi korisnicima YT Finansija kako bi mogli da podese automatski prenos finansijskih naloga iz aplikacije YT Finansije u aplikaciju E-PDV. Ovo podešavanje radi se samo jednom i nema potrebe podešavati ova polja pri svakom uvozu podataka iz YT Finansija.

Na ovoj masci potrebno je podesiti sve vrste finansijskih naloga koji će se odnositi na ovu tabelu. Vrste naloga definisane su u istoimenom šifarniku, a podešavanje je jednostavno u par koraka.

Iz padajuće liste Polje potrebno je odabrati polje iz tabele koje želimo da podesimo. Recimo da je to polje pdv_opšta_3_2.

Zatim, potrebno je da kliknemo na taster Izbor naloga. Otvoriće nam se pomoćni ekran za odabir vrste finansijskog naloga.

popdv_kir3_podesavanje_izbor_fina_naloga_ozn
Slika br. 9 – Tabela Kir_3, prikaz odabira finansijskog naloga kod podešavanja automatskog uvoza podataka iz YT Finansija

Na slici br. 9 vidi se da smo odabrali vrste finansijskih Izlazni račun. Možemo odabrati jednu ili više vrsta naloga s tim da treba napomenuti da svaka firma ima drugačije definisane vrste naloga.

Kada smo ovo uradili potrebno je da definišemo konto/konta koja su vezana za ovu vrstu finansijskog naloga. Klikom na taster Izbor konta dobijamo pomoćni ekran za odabir i podešavanje konta.

popdv_kir3_podesavanje_izbor_konta_ozn
Slika br. 9 – Tabela Kir_3, prikaz odabira konta kod podešavanja automatskog uvoza podataka iz YT Finansija

Recimo, da hoćemo da gore pomenutim vrstama naloga pridružimo jedan konto i to konto Obaveze za PDV po opštoj stopi (4700). Prvo čekiramo polje Potražuje jer u Finansijama za ove vrste naloga ovaj konto knjižimo na starani potražuje. Zatim, s obzirom da se radi o kontu PDV, za tabelu Kir_3 možemo odabrati da li želimo da nam se na krajnjem izveštaju vidi samo iskazan PDV ili želimo iskazati i osnovicu. Ukoliko želimo iskazati i osnovicu potrebno je, kao u primeru, čekirati i polje Osnovica. Ovo polje (osnovica) kao i Bez odbitka nisi dostupni kod svih tabela i kod svih vrsta naloga.

I za kraj

Ukoliko ste zainteresovani za ovu aplikaciju možete nam se obratiti svakog radnog u periodu od 8h do 16h  dana na broj telefona +381 23 510 986, mail-om na adresu office@yuteam.co.rs ili nam pošaljite poruku kroz formu na linku kontakti