Program za obračun zarada (softverski paket VLd)

Omogućava obračun zarada za neograničen broj radnika. U osnovi se razlikuju dva tipa obračuna:
:: Obračun na osnovu provedenog vremena na radu;
:: Obračun na bazi bodova za sve kategorije rada (npr. poljoprivredne firme), u proizvodnji, u režiji, ili kombinovano.
Ukoliko se koristi i program za evidentiranje radnih naloga onda je moguće preuzimanje podataka za obračun koji su već uneti pomoću ove aplikacije.

Program je prilagođen najnovijim propisima o obračunu ličnih dohodaka. Zahvaljujući velikom broju podesivih parametara, svaki korisnik može lako da prilagodi program prema svom načinu obračuna zarada i donekle izmenama u propisima. Na ovaj način se umanjuje zavisnost korisnika od programera. Naravno ako je promena propisa takva da se ipak mora menjati i sam kod programa ili ako se moraju dodati novopropisani izveštaji, obratićete se našem programerskom timu.

Isti obračun se može ponavljati više puta, a moguće je raditi i nekoliko isplata u toku meseca pri čemu su one međusobno povezane.

Interesantno je izdvojiti sledeće delove koji su sadržani u obračunu:
:: Obračun bruto plate,
:: Obračun kredita,
:: Obračun doprinosa i poreza,
:: Obračun obustava na neto iznos plate.

Izdvajamo i sledeće module:

Kadrovska evidencija – sadrži sve podatke o radniku koji su bitni za obračun, ali i za ostale evidencije o radnicima.

Rekapitulacije i pregledi iz obračuna:

:: Zbirni obrazac daje kompletan pregled zarade i obustava po svim osnovama koji se mogu povezati sa prethodnim isplatama (akontacijama);
:: OD obrazac;
:: OPJ obrazac;
:: Spiskove zarada za banke, čekove;
:: Rekapitulacije poreza na primanja;
:: Spisak odbijenih rata kredita;
:: Mesni samodoprinosi;
:: Virmani ili obrazac koji zamenjuje virmane;
:: Isplatne liste (koverte), …

Prateći izveštaji:

:: Lista kredita odbijenih i neodbijenih;
:: Kartice kredita za radnika;
:: Razni pregledi po mestima (nosiocima) troška;
:: Kartice radnika (osnov za M4 obrazac);
:: Pregled proseka primanja i sl.

M4 obrazac

Omogućava korekciju podataka prikupljenih tokom godine, štampu M4 obrasca i pripremu diskete sa podacima za socijalno.

Obračuni (i ostale isplate) se arhiviraju i to po godinama i na taj način se dobija kartica svih primanja radnika po bilo kom osnovu za bilo koju godinu.

Dodatni moduli:

:: Obračun bolovanja preko 30 dana;
:: Obračun naknada za porodiljsko odsustvo;
:: Obračun autorskih honorara;
:: Obračun naknada za članove upravnog ili nadzornog organa;
:: Ugovor o delu.