Program je namenjen izračunavanju kamate prvenstveno komfornom metodom, mada nudi i mogućnost obračuna kamate prostprocentnom metodom. U komfornoj metodi moguće je primeniti sledeće stope:
– zakonske,
– rast cena na malo,
– fiksnu (po izboru korisnika),
– slobodno formirane,
– zakonske (SDK),
– eskontne.

Pored osnovnih podataka koji su potrebni da se izračuna kamata (početni i završni datum, iznos), programu se mogu proslediti i dodatni parametri: dodatni tekst, promene duga, i način formiranja detaljne liste za štampu obračuna. Svaka pojedinačna opcija objašnjena je u posebnom poglavlju.

Rezultat obračuna prikazan je na ekranu crvenom bojom i on predstavlja obračunatu kamatu na traženi iznos u traženom periodu.

 

Sukcesivne uplate predstavljaju iznose koje je dužnik uplaćivao određenog datuma, ili pak nova zaduženja dužnika sa nekim iznosima.

Jedan obračun – jedan red
Ova opcija je korisna kada imamo više povezanih obračuna koji pokrivaju veće intervale i kada želimo da ih odštampamo, ali bez svih detalja po mesecima koji se inače prikazuju na izveštaju. Uključivanjem ove opcije formira se izveštaj koji svaki obračun predstavlja u jednom redu (10 obračuna – 10 redova). Svaki red sadrži osnovne podatke o obračunu: početni i završni datum, početni iznos, primenjene stope, kamatu, korekciju i ukupan dug. Na kraju svih obračuna daje se ukupan zbir svih obračuna.

Upis rezultata obračuna u fajl radi čuvanja
Da bi se omogućilo da se urađeni obračun sačuva kao neki dokument, koji se kasnije može učitati i po potrebi štampati omogućena je opcija da se rezultat obrade upiše u neki fajl tj. formira se dokument kojem korisnik dodeljuje proizvoljno ime i čuva ga na određenom mestu po izboru (My Documents npr.).

Podaci o indeksima rasta cena na malo i eskontne stope NBS
Gore navedeni podaci mogu se pogledati na adresi http://www.cekos.co.rs/stat/stes2009.html. Ova adresa je aktuelna za 2009. godinu. U narednim godinama verovatno će se menjati samo naziv u zadnjem delu adrese (stes2007 u stes2008, stes2009,… itd).


Preuzimanje podataka o kamatnim stopama sa interneta
Ova kartica na osnovnom ekranu nam omogućava da se preuzmu najnovije podatke o stopama i to kako zakonske, tako i stope rasta cena na malo i stope SDK. Da bi mogli da preuzmete najnovije podatke o stopama sa interneta, morate biti konektovani.