FAKTURISANJE

Koristi se za izradu faktura, profaktura i ponuda. Može se fakturisati bilo šta: roba, usluge, transport (ili čak posebno materijal, a posebno usluge) jer program nije vezan za lager robe. Stavke se unose opisno i moguće je uneti količine i cene ili samo vrednost (bez količina, ako su u pitanju npr. usluge). Uz fakturu se štampa proizvoljan komentar, gde se mogu uneti podaci o transportu (vozač, vozilo) i druge klauzule (FCO, kamata itd). Postoji biblioteka standardnih tekstova koji se mogu brzo umetati u komentar. YT Fakturisanje - unos fakture Porez se obračunava u zavisnosti od toga koja je poreska grupa navedena (tarifa 1, 2 ili bez poreza). Šifarnik kupaca može biti vezan za finasijsko knjigovodstvo ili samostalan. Takođe je moguće automatski prenositi podatke u finansije, tj. automatski formirati naloge ukoliko korisnik korsiti aplikaciju YT Finasnije. Ukoliko se organizacija sastoji iz više organizacionih delova (objekata) moguće je razdvajanje faktura po objektima. Od izveštaja izdvajamo rekapitulacije faktura za zadati period i rekapitulaciju poreza za zadati period grupisanu po tarifama.

E – fakture

Posebnu funkcionalnost koju nudi ova aplikacija je slanje faktura u elektronskom obliku. Za sada ovo je opciono, ali od 01.01.2022. godine ovo će biti obaveza svakog privredog subjekta. Pripremljene izmene su urađene u saradnji sa servisom moj-eRačun firme „Docloop“ doo. Korisnik može da odabere period za koji želi da generiše fakture, a zatim da iste prosledi na servis moj-eRačun odakle će se dalje prosleđivati mail njegovim kupcima sa obaveštenjem da ih čeka račun. Faturisanje - izgled e-računa Ovaj mail sardži link koji Vašem klijentu omogućava da preuzme (download-uje) fakturu na svoj računar u PDF ili XML formatu Fakturisanje - preuzimanje e računa Treba napomenuti da vaši kupci nisu u obavezi da imaju otvoren nalog na ovom portalu.