Program za fakturisanje

Koristi se za izradu faktura, profaktura i ponuda. Može se fakturisati bilo šta: roba, usluge, transport (ili čak posebno materijal, a posebno usluge) jer program nije vezan za lager robe. Stavke se unose opisno i moguće je uneti količine i cene ili samo vrednost (bez količina, ako su u pitanju npr. usluge). Uz fakturu se štampa proizvoljan komentar, gde se mogu uneti podaci o transportu (vozač, vozilo) i druge klauzule (FCO, kamata itd). Postoji biblioteka standardnih tekstova koji se mogu brzo umetati u komentar.

fakturisanje - profaktura
fakturisanje – profaktura

Porez se obračunava u zavisnosti od toga koja je poreska grupa navedena (tarifa 1,2 ili bez poreza). Šifarnik kupaca može biti vezan za finasijsko knjigovodstvo ili samostalan. Takođe je moguće automatski prenositi podatke u finansije, tj. automatski formirati naloge.

fakturisanje - tarife
fakturisanje – tarife

Ukoliko se organizacija sastoji iz više organizacionih delova (objekata) moguće je razdvajanje faktura po objektima. Od izveštaja izdvajamo rekapitulacije faktura za zadati period i rekapitulaciju poreza za zadati period grupisanu po tarifama.

fakturisanje - faktura
fakturisanje – faktura