Integrisani programski paket Yt_Dom namenjen je Domovima učenika

Odnosno ustanovama koje se, prevashodno, bave pružanjem usluga smeštaja i ishrane učenicima i studentima. Čine ga tri segmenta:

  • evidencija korisnika usluga (kako fizičkih tako i pravnih lica) i korišćenih usluga (smeštaj, ishrana, uslužno pranje veša…),
  • knjigovodstvo,
  • praćenje poslova kuhinje (recepture, jelovnici, utrošci…).

Navedeni segmenti se prepliću čime se postiže da se jedan podatak unosi samo jednom i da taj podatak bude raspoloživ svima kojima je potreban. Paket se oslanja na pomoćne šifarnike, tako da, na primer, (ako se radi o domu učenika) imamo: šifarnik mesta, šifarnik zaposlenih (vaspitača), šifarnik škola i dr. Šifarnici su zajednički za sve module paketa, tako da podatke o zaposlenima koriste i vaspitač kod pridruživanja učenika (matičnim) vaspitačima i obračunska služba prilikom obračuna zarada. Na sličan način se koriste i drugi šifarnici. To je jedan od primera sprege između segmenata (aplikacija) koji čine ovaj paket. Drugi primer su automatski prenosi/razmene podataka između pojednih modula paketa, kao što su automatski generisani nalozi u finansijskom modulu paketa (glavnoj knjizi, u nastavku teksta modula GK) na osnovu utrošaka iz magacina. Takođe, postoje i drugi primeri, kojih ćemo se samo dotaći u nastavku ovog teksta.

Konfiguracija sistema Yt_Dom

Softverski paket Yt_Dom je baziran na klijent-server arhitekturi i time je omogućen pristup podacima od strane više korisnika istovremeno, preko lokalne računarske mreže.

Specifikacija modula sistema

Paket Yt_Dom čine sledeće aplikacije (programi):
1. Aplikacija za evidenciju učenika, studenata i drugih korisnika usluga, praćenje uplata i korišćenja usluga
Ako se radi o praćenju uplata za ishranu, tu su moduli za evidenciju uplaćenih obroka i praćenje prolaska kroz liniju u restoranu putem abonentskih kartica i bar kod čitača.

  • Abonentske kartice se generišu i štampaju iz programa i nakon toga mogu da idu na plastificiranje, a učenici se u finansijskom modulu paketa (GK) automatski pojavljuju kao korisnici usluga.
  • Nakon što se evidentiraju uplate, generišu se priznanice za običan štampač i/ili se šalju na fiskalni štampač.

  • Na osnovu evidentiranih uplata pravi se spisak za uplatu pazara i generišu slogovi u GK (zadužuje se blagajna).
  • Vaspitačima su na raspolaganju raznovrsni izveštaji od rang liste za prijem učenika u Dom do spiskova učenika po različitim kriterijumima (po školi, po sobama, po matičnom vaspitaču) sa pripadajućim podacima.

Šef kuhinje može da vidi uplaćene obroke, iskorišćene obroke i na snovu tih podataka planira, odlučuje i izveštava svoje pretpostavljene o realizaciji.

Aplikacija za obračun zarada i nadoknada

Omogućava evidenciju prisutnosti radnika na poslu, obračun zarada i evidenciju obustava, automatsko generisanja dokumenata koji prate obračun (zbirne rekapitulacije, isplatnih lista, spiskova za banke, naloga za prenos, obrazaca kao što su: OD, OPJ, MUN, MUNK, OD-1 i mnogi drugi).
Obuhvata sledeće module: obračun za porodilje, bolovanje preko 30 dana, privremeno povremene poslove, ugovore o delu, upravni i nadzorni organ i autorske honorare.

Glavna knjiga sa analitikom

Unos naloga, automatsko i ručno povezivanje/razvezivanje stavki, razni analitički i sintetički dokumenti od kartice komitenta do zaključnog lista i bruto bilansa. Brzi i efikasni pregledi naplate usluga.

Materijalno (magacinsko) knjigovodstvo

Unos ulaznih, izlaznih i internih (međumagacinskih) dokumenata. Praćenje prometa/utrošaka materijala po dokumentima, artiklima, radnim nalozima, magacinima…
Automatsko zaduživanje kod dobavljača u GK, automatsko zaduživnaje/razduživanje magacina u GK.

Program za fakturisanje

Pored standardnih elemenata, kao što je izrada profaktura, faktura i otpremnica, (ono što je za domove interesantno) je da program na osnovu evidencije učenika omogućava automatsko generisanje i štampu faktura učenicima.

Program za praćenje poslova kuhinje

Omogućava unos receptura, kreiranje jelovnika, otvaranje radnih naloga za kuhinju, automatsko trebovanje iz magacin i drugo.